КУРСЕВИ

ПОЧЕТНО НИВО

Почетно ниво

За почетници што немаат познавања за јазикот. Се стекнувате со основни познавања за јазикот и една секојдневна комуникација.

НАПРЕДНО ПОЧЕТНО НИВО

Почетно ниво

Се стекнувате со способност да разберете секојдневни фрази и изрази поврзани со искуството и да опишете минати дејства.

СРЕДНО НИВО

Средно ниво

Се стекнувате со способност за разбирање едноставни текстови на познати теми. Лесно снаоѓање во ситуации од секојдневниот живот.

НАПРЕДНО СРЕДНО НИВО

Средно ниво

Се стекнувате со способност за разбирање сложени текстови на конкретни или апстрактни теми. Детално и течно изразување на одредени теми од своја гледна точка.

ВИСОКО НИВО

Високо ниво

Се стекнувате со способност за разбирање тешки и сложени текстови. Изразувањето е течно и спонтано без виден напор.

НАПРЕДНО ВИСОКО НИВО

Високо ниво

Говорителот разбира речиси сѐ што ќе слушне или прочита. Изразот е лесен, спонтан и мошне прецизен.