ЈАСМИНА НИКУЉСКА - Филолошки факултет Скопје, Катедра за романски јазици за наставна и преведувачка насока за француски, италијански, шпански и романски јазик. Специјализација на Универзитетот Комплутенсе во Мадрид, во областа на Наставата и методиката на шпанскиот како странски јазик. Докторанд на Државниот универзитет во Сарагоса - Шпанија, на Катедрата по општа и шпанска лингвистика.НЕНАД ВЕЛКОВСКИ - Филолошки факултет „Блаже Конески“, Катедри за турски и италијански јазик и книжевност и шпански јазик. Специјализација на Универзитетот Комплутенсе во Мадрид, во областа на Наставата и методиката на шпанскиот како странски јазик. 

 

МАЈА ТРАЈЧЕВ - Филолошки факултет „Блаже Конески“, Катедра за турски јазик и книжевност со македонски јазик и книжевност. Технички асистент и професор по турски јазик.